1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาน.ส.สุมุนทา หาญวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลกิตติวัฒ เกษมศิริอนันต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายปฐวี ส่งเสริม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สิบเอกเผด็จ  การินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวีณา  นวลเนตร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสกุลวิไล  สีลาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนงลักษณ์ ล้อมวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


  บุคลากร
Secured by Siteground Web Hosting