1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาน.ส.สุมุนทา หาญวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลกิตติวัฒ เกษมศิริอนันต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายปฐวี ส่งเสริม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา

นางวีณา  นวลเนตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสิบเอกเผด็จ  การินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสกุลวิไล  สีลาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  บุคลากร

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting