1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง


 

นางทิพวัน เกตุสิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจุตรวัลย์  ศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางพัชรา  สุขกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางวีณา  นวลเนตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายวัชรินทร์  กว้างขวาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางจุฬาภรณ์  งามกิ่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายนิวัฒน์  คงคำลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

            -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางนิลุบล  ทองหยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.มัญชรี  จันทคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานน.ส.สิริวรรณ  มีปาลาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
  บุคลากร

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting