1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองยุทธศาสตร์ฯ


นางเนาวรัตน์  พุ่มแก้ว
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ


นายทรงยศ แสนทวีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


นางสาวธนานันต์ ปรากฏกุลทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายณัฐพล  ทิพยรส
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนางสาวสุมาลี  หงษ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชัญญานุช ไขแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางธนพร กะนะหาวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  บุคลากร
Secured by Siteground Web Hosting