1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการประชาชน_หน้าหลัก

- การแจ้งเกิด (กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
- การแจ้งตาย (กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
- การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งเข้า/แจ้งย้ายออก/แจ้งย้ายปลายทาง)
- การทำบัตรประชาชน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
- การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
- การขอหมายเลขประจำบ้าน
- การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ

- การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 
- กาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การจัดเก็บภาษีป้าย

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-

- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 130 ประเภท (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต)
- การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  (ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต)
- การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 159 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting