1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการขั้นพื้นฐาน

การให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

การจัดเก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลมีรถเก็บขยะอัดท้ายา จำนวน 5 คัน รถคอนเทรนเนอร์จำนวน 1 คัน รถเข็นเล็กบรรทุกขยะ จำนวน 25 คัน
จัดเก็บขยะวันละ 2 เที่ยว ปริมาณของขยะเท่ากับ 50 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ 30-40 ตัน/วัน
มีถังขยะรองรับขยะ จำนวน 1,200 ใบ เจ้าหน้าที่ปัดกวาดถนน จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ จำนวน
23 คน เจ้าหน้าที่ชุดโยธา จำนวน 21 คน

ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
เทศบาลมีที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 197 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนผดุง ห่างจากเขตเทศบาล 19 กิโลเมตร

ตลาดสดเทศบาล
เทศบาลมีตลาดสด 2 แห่ง

ตลาดสดเทศบาล 1
ตั้งอยู่ถนนเกษมสุขห่างจากจากเทศบาล 500 เมตรพื้นที่อาคาร 84x36 เมตร รวมพื้นที่นอกอาคาร 89x41 เมตร 
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 9 คน ทำความสะอาดวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ล้างทำความสะอาดตลาดสดสัปดาห์ละ 
2 วัน คือวันจันทร์ และวันศุกร์ มีการกำจัดหนูและแมลงทุกเดือน


ตลาดสดเทศบาล 2
ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 5 ห่างจากเทศบาลประมาณ 1,500 เมตร มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 คน
ล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


ลาน คสล. และลานจอดรถ

อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดสดเทศบาลเป็นสถานที่จอดรถประจำทาง เป็นเขตสัมปทานของเอกชน
มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 3 คน ทำความสะอาดช่วงเช้า เวลาประมาณ 05.00-13.00 น. และช่วงบ่าย
เวลาประมาณ 13.00-20.00 น.

การดับเพลิง
มีจำนวนบุคลากรประมาณ 40 นาย และรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน น้ำยาดับเพลิงเคมี
จำนวน 172 เครื่อง เครื่องหาบหามขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง วิทยุสื่อสาร จำนวน 36 เครื่อง พร้อมทั้งให้
การอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 720 คน

โรงฆ่าสัตว์
ตั้งอยู่บนบริเวณทิศใต้ของเทศบาลตามแรวทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2178 (วารินชำราบ - อำเภอสำโรง)
ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11 ไร่ 80 ตารางวา ฆ่าโค กระบือ และสุกร การกำจัดน้ำเสียเป็นแบบ
อ๊อกซิเดชั่น พอนด์ 

สถานธนานุบาล
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดสดเทศบาลฯ

 

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 119 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting