1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สภาพทั่วไป

ความเป็นมาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
          เทศบาลเมืองวารินชำราบเดิมชื่อว่า “ บ้านคำน้ำแชบ ”  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  23  ตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยที่ชุมชนแห่งนี้มีประชากรหนาแน่นประกอบกับเป็นที่ตั้งหน่วยราชการสำคัญต่าง ๆ เช่น  มณฑลทหารบกที่  22  สถานีรถไฟอุบลราชธานี  เขตการทางอุบลราชธานี  ฯลฯ  จึงได้จัดตั้งโดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องที่  “ บ้านคำน้ำแชบ ”  หมู่ที่   23   เป็นเทศบาล   เมื่อวันที่  14   มีนาคม  2480   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  54  ตอนที่  76  ลงวันที่  14  มีนาคม  2480  เรียกชื่อว่า “ เทศบาลตำบลธาตุ ”  มีเนื้อที่ประมาณ  1  ตารางกิโลเมตร
พ.ศ.  2486   มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงชื่อ  “ เทศบาลตำบลธาตุ ”  เป็น  “ เทศบาลตำบลวารินชำราบ ”
พ.ศ.  2509   มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวารินชำราบ  ( ฉบับที่  1 )  ขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสิ้น  5.7  ตารางกิโลเมตร
พ.ศ.  2534    มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวารินชำราบ  ( ฉบับที่  2 )  ขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  12.9  ตารางกิโลเมตร
พ.ศ.  2538    ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ       “ เทศบาลตำบลวารินชำราบ ”  เป็น  “ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ”  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  112  ตอนที่  40  ก.  ลงวันที่  24  กันยายน  2538  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ( 25  กันยายน  2538 )  
ดวงตราเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นรูปพระแม่ธรณีหลั่งน้ำสังข์  ซึ่งหมายถึงมีน้ำไหลตลอดไม่มีขาด  ข้อเท็จจริงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีลำธารเล็ก ๆ ลำธารหนึ่งเรียกว่า  “ ลำคำน้ำแซบ ”  ไหลผ่านเป็นลำธารที่มีน้ำซับไหลซึมอยู่ตลอดชั่วนาตาปี  และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องถิ่นตลอดมาเช่นกัน  ประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำจากลำคำน้ำแซบนี้ใช้บริโภคและอุปโภคเป็นน้ำที่ใสสะอาดและรสอร่อย

ที่ตั้งขนาดพื้นที่
เทศบาลเมืองวารินชำราบตั้งอยู่ในอำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของตัวเมืองอุบลฯ
คิดเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งมีถนนสถิตย์นิมานกาลเชื่อมระหว่างตัวเมือง
อุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เดิมมีพื้นที่ 5.7 ตารางกิโลเมตร ต่อมามีการขยาย
อาณาเขตเทศบาลเป็น 12.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตำบลวารินชำราบทั้งหมด
พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลวารินชำราบ เป็นเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112
ตอนที่ 40 ก. (ลงวันที่
24 กันยายน 2538)


อาณาเขต
ทิศเหนือ                  ติดต่อกับฝั่งแม่น้ำมูล
ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting