1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การคมนาคมขนส่ง

ที่ตั้งขนาดพื้นที่
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ สามารถติดต่อกับจังหวัดอื่นได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ

ทางรถยนต์
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอเดชอุดม
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอสำโรง
3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2178 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอสำโรง
4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2193 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทางรถไฟ
เป็นสถานีปลายทางของจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ในเขตอำเภอเมืองวารินชำราบ วิ่งจากกรุงเทพมหานคร ถึง
อุบลราชธานี มีทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศ การเดินทางไปมาสะดวก

ทางอากาศ
มีสนามบินตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง หากจากเทศบาลเมืองวารินชำราบประมาณ 5 km
บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ากับจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพฯ โดยบริษัทเอกชน

การบริการรถโดยสาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอพิบูลมังสาหาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอพิบูลมังสาหาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอเดชอุดม
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting