1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การคมนาคมขนส่ง

ที่ตั้งขนาดพื้นที่
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ สามารถติดต่อกับจังหวัดอื่นได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ

ทางรถยนต์
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอเดชอุดม
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอสำโรง
3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2178 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอสำโรง
4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2193 เป็นถนนราดยางสภาพดีติดต่อกับอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทางรถไฟ
เป็นสถานีปลายทางของจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ในเขตอำเภอเมืองวารินชำราบ วิ่งจากกรุงเทพมหานคร ถึง
อุบลราชธานี มีทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศ การเดินทางไปมาสะดวก

ทางอากาศ
มีสนามบินตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง หากจากเทศบาลเมืองวารินชำราบประมาณ 5 km
บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ากับจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพฯ โดยบริษัทเอกชน

การบริการรถโดยสาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอพิบูลมังสาหาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอพิบูลมังสาหาร
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอเดชอุดม
- รถโดยสารประจำทางสายอำเภอวารินชำราบ - อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  ข้อมูลพื้นฐาน
Secured by Siteground Web Hosting