1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,ขออนุมัติกันการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,ขออนุมติให้ผู้เช้าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเปลี่ยนตัวผู้เช่า , การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2563

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สภาเทศบาล

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting