1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แสดงกตเวทิตาจิตแก่พนักงานครูเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ได้แสดงกตเวทิตาจิตแก่พนักงานครูเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการของเทศบาลในปีนี้ จำนวน 9 ท่าน ในฐานะของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทวิริยะอุตสาหะตลอดในช่วงเวลา และถึงแม้ทุกท่านจะได้เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่พวกเราชาวเทศบาลเมือวารินชำราบก็ยังคงจดจำคุณงามความดีที่ท่านได้มีต่อหน่วยงาน และประชาชนชาวเมืองวารินชำราบตลอดไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting