1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดเทศบาลนางรุ่งนภา  ทับหนองฮี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางพยอม ถิรมนตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล วริทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกนิษฐา ทองคู่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภัสร์พร รุ่งสิริฤทธิเวทย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวดวงพร สุวรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวเกสรา ขันทวี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนนางอริยา เชื้อทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวตุลาณี ผ้าลายทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวฐิติรัตน์ เสาวภาคย์กุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอารยา สุดตลอด
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายเกรียงไกร ณูรักษา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

จ่าเอกประกาศ  ตระการไทย
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพรชัย  บุญประสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นายธวัชชัย  กัญญาพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นายสุชาติ  เรือนเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

นายเลิศมงคล  สิงห์ทองทัต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

นายนภนต์  ลีโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฎิบัติงาน

  -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปง./ชง.

ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  หวังยศ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายวรวิทย์  เกิดสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฎิบัติงาน
นางศิริพร  พิศชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐปภัสร์ ภัควลัญชณ์
นิติกรชำนาญการ
นายปกรณ์ชัย เผิงจันดา
นิติกรปฏิบัติการ


  บุคลากร

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting