1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 8 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 ตำแหน่ง ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 8 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รับโอนย้ายมาจากเทศบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวขวัญพธู อัครจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญอำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ , นางสาววิยะดา หวังชนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โอนย้ายมาจากเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวศริญญา พละพงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี , นายขันติ เมฆไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ,นายสมจิตร ดำริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการเจ้าหน้าที่

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting