1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2556  วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดย นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ตลาดสดของเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 2 แห่ง มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในการเป็นตลาดสดน่าซื้อ ซึ่งมีคณะกรรมการตลาดสดทั้ง 2 แห่ง และผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยโครงการนี้จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมแก่คณะกรรมการตลาดสดในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน และการประกอบการที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารโดยคุณวรุณสิริ ปทุมวัน พยาบาลวิชาชีพจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในตลาดสดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

 

  

    

    

    

      กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting