1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565


วันที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. นายนิคม  ทองพิทักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และและผู้แทนชุมชน ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ซึ่งวาระในการประชุมประกอบการด้วยเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ ประกาศแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานะทางการเงินของสภาวัฒนธรรมฯ และหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมฯ เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การร่างแก้ไขข้อบังคับสภาวัฒนธรรมตำบลวารินชำราบ พ.ศ.2555
ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดตั้งโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่เสนอแนะ กำหนดนโยบายและแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒธรรม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting