1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา วัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนได้ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ชุมชนมีจุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแกนนำ อถล.ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการอบรม โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ยังได้รับเกียรตินางสาวทพิดา  สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting