1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 1

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 1 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ , โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งมีชุดการแสดงรีวิวประกอบเพลงขับขี่ปลอดภัย จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และการแสดงจากโครงการ To be number one ชื่อทีม อ๊ายชิเตรุโย (ahshiteruyo) โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวารินชำราบ ผู้ควบคุมการแสดงโดยนางสาวนัฐชนันท์ ศิระตระกูลนันท์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวารินชำราบ สำหรับในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนการงาน , คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวัชรชัย ครองใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายความให้ความรู้ในเรื่องเรียนรู้ เข้าใจ ภัยอุบัติเหตุ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่การเรียนรู้ที่ 1 เครื่องหมายจราจร และขั้นตอนการจัดทำใบขับขี่ โดย ทีมวิทยากรสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ฟื้น คืนชีพ โดย ทีมจากโรงพยาบาลวารินชำราบ , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 3 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย ทีมวิทยากรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดอุบลราชธานี ,ฐานที่การเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบวินัยทางจราจร และความปลอดภัย โดย ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ,ฐานที่การเรียนรู้ที่ 5 สาธิตการฝึกปฏิบัติขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี และฐานที่การเรียนรู้ที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting