1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์


วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ, เทศบาลตำบลแสนสุข, มณฑลทหารบกที่ 22, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนชลประทาน ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์ โดยมี นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์ เป็นพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ที่ออกตามพรบ.การประมง พ.ศ.2490 และประกาศจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดที่จับสัตว์น้ำให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2506 และได้มีผลบังคับใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  ซึ่งต้องมีการจับพิกัดและจัดทำแผนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์ใหม่ และกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นต้องการให้ถอนอ่างเก็บน้ำห้วยเศรษฐเศรณีย์ออกจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting