1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข็มกระตุ้น (ไฟเซอร์) ในวันที่ 6 -11 กันยายน 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ได้นำเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข็มกระตุ้น (ไฟเซอร์) เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันที่ 6 -11 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting