1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2  ได้จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  มีความรู้และได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนเขตเมือง ได้เชิญประชาชน และอสม. เขตที่2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความสามารถใน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าถึงประชาชนในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ.โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting