1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ และบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting