1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการนำระบบมาใช้บันทึกข้อมูลการสำรวจความเสียหายในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting