1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ,มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในคราวที่ผ่านมา ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้เน้นยำเรื่องการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมกำชับให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting