1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลซึ่งได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ซึ่งได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบรวม 5 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
  2. นางสาวอัญญ์สิริญ กัญญาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สังกัดเทศบาลตำบลกันทรารมย์ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
  3. นายพลกิตติวัฒ เกษมสิริอนันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลืออำนาจ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
  4. นางสาวสุมัยพร สายเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดอบต.สร้างนกทา โอนย้าย(เปลี่ยนสายงาน)มาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  5. นายปฐวี ส่งเสริม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดอบต.หนองแสงใหญ่ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา

พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรี ยังได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่ได้โอนย้ายมาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting