1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting