1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ นำโดย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล ,นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , พ.จ.อ.วชิรพงศ์ จิรพงษ์พรชัย  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ,นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนางสาวทพิดา  สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยจ่าเอกสำเร็จ คำแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่เขตเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกรพัฒนาสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพของประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting