1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566


นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง โดยในพิธีเปิดนั้นยังได้รับเกัยรติจากสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ สำหรับการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สังกัด สพฐ. และท้องถิ่น มากกว่า 100 ครั้ง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้แก่พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting