1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2566 โดยได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สังกัด สพฐ. และท้องถิ่น มากกว่า 100 ครั้ง” ต่อเป็นวันที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ณ หอประชุมประชาวาริน

สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting