1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเสวนาในเวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาประเด็น “ความร่วมมือในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอุบล”

วันที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมเสวนาในเวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาประเด็น “ความร่วมมือในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอุบล”  ในการนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละมุมมองของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้แนวทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting