1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ปี2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง และถ่ายทอดความรู้ต่อให้คนในชุมชนได้ โดยนพ.ประภัทร เลิศฤาชาชัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้  

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting