1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2566


วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แทนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  ตามแผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting