1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ทสจ.อุบลราชธานี และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr.Takafumi Hibako ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  ในการขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาเรื่อง "การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจังหวัดอุบลราชธานี" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  

ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการปล่อยคาร์บอน ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และพัฒนา Roadmap สำหรับลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonnization) ในภาคการจัดการของเสีย โดยจะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting