1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 5 ผ่านระบบ Google Meet วันแรก


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 5  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบ Google Meet จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อซักซ้อมซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานในระบบ e-GP ระยะที่ 5  รวมถึงการสร้างความเข้าใจประเด็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดหาในโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม การพิจารณาผลกรณีกิจการร่วมเข้ายื่นเสนอราคาตาม ว 581 และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอและการเร่งรัดให้ปฏิบัติตามสัญญาตามว 124 การพิจารณาแต้มต่อและการตรวจสอบวงเงินรวมของสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน และนาย พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting