1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 5 ผ่านระบบ Google Meet วันที่สอง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.อัญญ์สิริญ  กัญญาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 5  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบ Google Meet จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อซักซ้อมซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานในระบบ e-GP ระยะที่ 5  รวมถึงการสร้างความเข้าใจประเด็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง และการสาธิตการใช้งานในระบบe-GP ระยะที่ 5 โดยฝึกปฏิบัติในระบบ e-GP (วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธี e-bidding)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting