1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566 ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเกดมณี นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting