1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ประธานกรรมการชุมชน, ประธานอสม., อปพร., คณะกรรมการกองทุน กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ทั้งนี้ โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ใขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลได้รับทราบข้อมูล ปัญหาความต้องการและนำไปใช้ประกอบการพิจารณานำเสนอโครงการต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting