1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี เพื่อพิจารณามอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินแก่กองฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ตอบรับเข้าร่วมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ (Healthy Environments)
  2. สถานที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy Settings)
  3. ประชาชนรอบรู้และสุขภาพดี (Healthy People)


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting