1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางพฤษภา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง ได้จัดการประชุมผู้แทนชมรม ภาคประชาชน โรงเรียน และสมาคม ที่ได้เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ได้เสนอเข้ามาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้พิจารณาโครงการต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนชมรมสมาชิกเตาอบสมุนไพรวัดผาสุการาม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting