1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง


เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ณ บริษัทเอ็นพีซี เซฟตี้ แอนส์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ สามารถคว้ารางวัล "ชนะเลิศ" ประเภทเทศบาลเมือง มาครองเป็นปีที่สองติดต่อกัน พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษอีกสองรางวัล ได้แก่ รางวัล The Bast of Station สถานีที่ 3 การลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง และรางวัลพิเศษในการสร้างความประทับใจแก่กรรมการในสถานีที่ 3 การลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง โดยในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มาเป็นประธานในการมอบรางวัล แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

ทั้งนี้โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมมีศักยภาพในการปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


5  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting