1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤษภา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ผู้ประกอบการทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ โดยให้เก็บกวาดขยะสิ่งของเหลือใช้ ใส่ถุงหรือถังขยะวางไว้ในจุดที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting