1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขอรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ ขออนุมัติสมทบเงินงบประมาณร้อยละ 10 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ ขออนุมัติให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลไปให้เช่าช่วง

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ ขออนุมัติให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลโอนสิทธิการเช่า

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ รายงานประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ รายงานประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ รายงานประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting