1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลซึ่งได้โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งยังเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศรัณยู คำสามารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองเดชอุดม และว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเพื่อนจากเทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และผู้บริหารเพื่อนพนักงานจากเทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย นางสาวอรุณี  จงรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาร่วมแสดงความยินดีในการโอน(ย้าย)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting