1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพแล้วเทศบาลเมืองวารินชำราบเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ 2562

ลงทะเทียนได้ตั้งแต่

- วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2501 (กรณีทะเบียนราษฏรไม่ปรากฏ วันที่/เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่(อย่างละ 2 ชุด)

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 2 แผ่น

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 2 แผ่น

3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย) จำนวน 2 แผ่น

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทนต้องแนบสำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 2 ชุด

* กรณีเบี้ยบังชีพผู้พิการ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้ทุกเดือน

ยื่นเอกสารได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โทรศัพท์ 045-321031 ต่อ 126

ดาวโหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่

หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผูิพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ


 
Secured by Siteground Web Hosting