1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เข้าตรวจประเมินเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านศักยภาพการคลังท้องถิ่น(แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) พร้อมติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางทิพวัน เกตุศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับผู้คณะแทนจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางเนตรทราย ภูกาบเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งเข้าตรวจประเมินเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านศักยภาพการคลังท้องถิ่น(แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) พร้อมติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting