1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 20 กันยายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้แทนจากเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการจัดการขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และร่วมหารือพิจารณาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการนำขยะประเภทโพลียูรีเทน (PU) มารีไซเคิลแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง Refuse Plastic Fuel หรือ RPF ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีแนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีความตั้งใจในการจัดการขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการลดขยะอินทรีย์และการใช้ขยะประเภทโพลียูรีเทน (PU) จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจข้อมูลการจัดการขยะฯ และหาแนวทางในการจัดการขยะฯที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting