1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่ง 6 เพื่อวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์


วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล, นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงสำรวจพื้นที่ลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่ง ม.6 เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำให้สะอาด สวยงาม และรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต ตามมติประชาคมชุมชนกุดเป่ง ม.6 ที่ได้เห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองคำก้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting