1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ผลดก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพาทำกิจกรรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting