1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) จำนวน 4 ชุมชน

วันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)  ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ใน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหาดสวนสุข ณ ศาลาชุมชนหาดสวนสุข จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ชุมชนเกตุแก้ว  ณ ศาลาชุมชนเกตุแก้ว จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่งในภาคบ่าย เป็นการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ใน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแสนสำราญ ณ ศาลาชุมชนแสนสำราญ จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ชุมชนสุขสำราญ ณ ศาลาชุมชนสุขสำราญ จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ทั้ง 4 ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting