1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้กล่าวเปิดการกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และเอาชนะความยากจนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีรองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชดาวรรณ คำเอี่ยม จากพัฒนาการอำเภอวารินชำราบและทีมงานมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting