1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 30/2567 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา(ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ video conference) เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมและการเข้าชี้แจงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมกันหารือแผนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 มาตรา 33 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Video Conference) และมาตรา 27 การไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การของนายกรัฐมนตรี (ต่อ) 1 หน่วยงาน 1 กองทุน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting