1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรี  ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการ อปพร.ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะศึกษาดูงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ




  งานป้องกันฯ



Secured by Siteground Web Hosting