1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.นน อัครประเสริฐกุล ตำแหน่ง ผู้เชียวชาญเมืองอัจฉริยะอาวุโส จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) , การบรรยาย “แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชาญฉลาดที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” จากนายพรชัย เอี่ยมสุกใส ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามอินโน ซิตี้ จำกัด  และดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  แก่บุคลากรภายในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting